OPENING 1§   

 

 

 

 

  DESCRIPTION: – Balanced 15-17hcp

                              – 5+§ unbal. 15+hcp                 

                              – 4§ 3suiter  15+hcp

                              – any game forcing

 

     

 

 

 

 

 

                   RESPONSES                 

1§->1¨ = TSF ©

        1 © = TSFª

        1ª = 1) Bal.0+ hcp no 4majors    |  2) 0-9 hcp

                 3) 3suiter 8-13 hcp              |  4) 2suiter minors lim/+

        1NT= 4+§GF 12/+hcp

        2§ = TSF ¨            

        2¨ = TSF © 5-8/ 13+ hcp

        2© = TSF ª 5-8/ 13+ hcp

        2ª = – § preempt.

                 – solid §  GF

                 – 6§-4major 8-11hcp

        2NT= – ¨ preempt.                

                  – solid ¨  GF

                  – 6¨-4major 8-11hcp

         3§= 5§-4/1major GF

         3¨= 5¨-4/1major GF

      3©-3ª= sgl-5-4 minors GF

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       01                 

 

 

 

 

     SUBS. AUCTION  1§—>1¨

 

 

 

1© = 3© 15-17 hcp   /   4© Bal. 15-16 hcp

1ª = nat.  /  maybe 3cards in 5§-4¨ 15-17 hcp

1NT= bal.15-17(no 3© – no 4ª)

2§ = GF               

2¨ = 5+§-4¨  18+hcp / 6+§ 19+hcp (F1R)

2© = 1) 4© Bal. 17 hcp   / 2)  5§-4© 15-17 hcp   / 3)  3suiter 15-17 hcp

2ª = 5+§-4ª 18+hcp

2NT= 4©§ 18+hcp

3§ = nat. 16-18 hcp

3¨ = 4¨-4©-5§

3© = 6§-4© 15-17 hcp

3ª = 4ª-4©-5§

3NT= 4©-6§ (solid §  e Ace odd)   

4§ =  4©-6§ (solid §  e Ace even)

 

 

 

    SEQUENCE 1§—>1¨—>1©—>

 

                                                                               é 2¨=5minor—->é2©=fix

1ª =relay–>|1NT=bal.15-17hcp(3©)—>2§=rel.–>ê2©=4§-4¨          ë2ª=rel.  

                    |2§=6§——>2©/3§=fix                  ê2NT=4§/¨-3-3-          é 3§=4§

                    |2¨=5§-4¨—>2©/3§/3¨=fix          ë2ª =4ª->2NT=rel–>í3¨=4¨

                    |2ª=5§-4ª—>2ª/3§/3©=fix                                              ë3©=4333

                    |2©=bal. 4©—>2ª=rel.—–>é2NT=4333                                                                           

                                                                 ë3§/¨/ª=4 cards

 

      

1NT=5+©-4ª—>|2§=rel. —————> é2¨=5©-4ª-3-1 min–>2NT=ask sgl

               6+ hcp  |2¨=max 4ª                ê2©=5©-4ª-2-2 min

                            |2©=minimum no 4ª   ê2ª=5©-4ª-4x GF+–>2NT=ask minor

                            |2ª=minimum bal.       ê2NT=5©-4ª-2-2 slam forc.     

                            |2NT=6§22                  ê3§/¨=3cards slam forc.      

                            |3§=6§-1¨                  ê3©=6©-4ª

                            |3¨=6§-1ª                  ê3ª=6©-5ª                    

2§ = 4©-5§ limit                                   ê3NT=5©-4ª-2-2 GF

2¨ = 4©-5¨ limit                                   ë4§/¨=sgl  slam forc.

2© = sign off

2ª-3§-3¨ = trial bid

2NT=6©-4minor –>3§=rel.–>é3¨=6©-4§  

3§/¨=5©-5§/¨                         ë3©=6©-4¨   

3©=4©-4ª F.M.

3ª=6©-3-2-2

 

 

 

 

                                                                      02

 

 

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>1ª—>

 

 

1NT= nat. not forc.

2§ = relay —> | 2¨=5§-4¨-1©

                         | 2©=5§-4ª-2©                                         é3§=4-1-3-5

                         | 2ª=4+§-4ª-3/4¨ —->2NT=rel.———>ë3¨=4-1-4-4                          

                         | 2NT=15-17 bal.—>3§=relay —->é3¨=4§

                         | 3§=6§-4ª-1©                             ë3©=4¨

                         | 3¨=5§-4ª-4¨

                         | 3©=6§-4ª-2©

                         | 3ª=6§-5ª

2¨=4©-5¨ not forc.

2©=s.o.

2NT=6©-4minors—>3§=rel.—>é3¨=6©-4§

2ª=not forc.                                ë3©=6©-4¨

3§/¨=5©-5§/¨

  

 

  SEQUENCE 1§—->1¨—->1NT—->

 

 

2§/¨= 4©-5§/¨ weak 

2© = sign off            \ 3©= 6©-4ª

2ª = relay —>|2NT=min.–>3§=rel.–>é3¨=5-4—>3©=rel–>é3ª =5§-4¨

                       | 3§=5§-4¨                   ê3©=5§                      ë3NT=5¨-4§

                       | 3¨=5¨-4§                   ê3ª=5¨  

                       | 3©=5§                         ë3NT=4§-4¨

                       | 3ª=5¨

                       |3NT=4§-4¨

 

2NT= 6©-4§/¨—>3§=rel.—>é3¨=6©-4§

3§/¨=4©-5§/¨ limit             ë3©=6©-4¨

3ª=6©-3-2-2

4¨=transfer

                     

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>2§—>

 

 

2¨ = 0-1 ctr./4+ctr

2© = 2 ctr  

2ª = 5/+© unbal./3 ctr  

2NT= bal./3 ctr  

3§/¨= 4©-5/+§/¨    /3 ctr 

3© = 6©  8-11 hcp/3 ctr

 

 

 

 

 

                                                                        03

 

 

 

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>2¨—>

 

2© = sign off

                        é2NT=stop ª

                        ê3§=6§  

2ª =rel.——->ê3¨=6§-4¨

                        ê3©=3©-5§-4¨

                        ë3ª=no stop ª

2NT= nat.   

3§ = sign off

3¨ =limit                                                        

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>2©—>

 

2ª = relay —>|2NT=balanced ——–> 3§=relay———->é3¨=4©-4§

                       | 3§=3suiter->3¨=relay–>é3©=sgl ¨         ê3©=4©-4¨

                       | 3¨=5§-4©-3¨                   ê3ª=sgl ª      ê3ª=4©-4ª

                       | 3©=5§-4©-2-2 min           ê3NT=void ¨   ë3NT=4©333   

                       | 3ª=5§-4©-3ª                   ë4§ =void ª

                       |3NT=5§-4©-2-2 max

2NT=trial or cue ª

3§/3¨=trial or cue

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>2ª—>

 

 

2NT= lebenshol———->é3§ ——–>é pass

3§ = limit                       ë3©=3ª      ê3¨= § GF

3¨ = ask                                             ê3©=Nat.limit , no stop ¨

3© =  nat. GF                                     ê3ª=limit

3ª =  fix ª                                      ë3NT=quant.      

3NT= sign off

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1¨—>2NT—>

 

 

3§ =transfer—>3¨—->é3©=4©-5§

                                      ê3ª=4©-5¨

                                      ê3NT=4©-4¨

                                      ë4§-4¨=4©-6§/¨

 

3¨ =transfer——–>é3© = min.——–>épass

3© =4©-4ª             ëOther=cue            ê3ª=4ª-5©

3ª =4©-4§                                           ê3NT=bal. X slam

3NT=4©333                                          ê4§/4¨=5©-4§/¨

4§/¨/©=6©-4§/¨/©                            ë4©=sign off

 

 

                                                                       04

 

 

 

 

      SUBS. AUCTION  1§—>1©—>

 

 

 

1ª = 3 cards 15-17 hcp   /   bal. 15 hcp 4ª

1NT= bal.15-17 no 3ª

2§ = GF

2¨ = 1) 5+§-4¨    /  2)  6+§19+hcp

2© = 5+§­-4©

2ª = 1) bal. 4ª 16-17 hcp   / 2)  5§-4ª 15-17hcp   / 3)  3suiter 15-17hcp

2NT= 4ª 18+hcp

3§ = nat.16-18 hcp

3¨ = 4¨-4ª-5§

3© = 4©-4ª-5§

3ª = 4ª-6§ 15-17 hcp

3NT=4ª-6§ solid (ace odd)

4§ = 4ª-6§ solid (ace even)

 

 

 

  SEQUENCE—>1§—>1©—>1ª—>

 

                                                                                                                      é3© =4§

1NT=4ª-5§ limit                                                    é3§=4333–>3¨=rel—>ê3ª =4¨

2§ =relay–>|2¨/©=4¨/©-5§                                  ê3¨=4§-4¨                   ë3NT=4©

                    |2ª=bal.3ª(4)—>2NT=relay———–>ê3©=4¨-4©             

                    |2NT=bal.4ª–>3§=relay–>é3¨=4§    ê3ª=4§-4©              

                    |3§=6§                               ê3©=4¨    ë3NT=4ª333(bad suit)

                    |3¨=6§ sgl¨                       ê3ª=4©                           

                    |3©=6§ sgl©                       ë3NT=4ª333(solid suit)

                            

          

2¨=5¨-4ª limit

2©=5ª-4© limit

2ª=s.o.    

3§/¨=5ª-5§/¨   

2NT=6ª-4minors–>3§ rel.—>é3¨=6ª-4§

3©=5ª-5©                                ë3©=6ª-4¨

3ª=6ª-3-2-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       05

 

 

 

  SEQUENCE—>1§—>1©—>1NT—>

 

 

                                                                      é2ª=min.—–>é2NT=s.o     é3¨=5min

2§ =relay —->|2¨=no 4©(Hx ª)->2©=rel->ê2NT=4§-4¨   ë3§ =rel—>ê3©=5§-4¨

                       |                                              ê3§/¨=5§/¨                       ê3ª=5¨-4§

                       |                                              ê3©=5§-4¨                         ë3NT=4§-4¨

                       |                                              ë3ª=5¨-4§

                       |                                                                                   é3¨=4§

                       |2©=4©—>2ª=relay—>é2NT=min —>3§=relay.—>ê3©=4¨

                       |                                      ê3§/¨=4§/¨                        ê3ª=5§

                       |                                      ê3©=5§                               ë3NT=5¨

                       |                                      ë3ª=5¨                          

                       |                                                         é3¨=5§-4¨         

                       |2ª =xx ª min.–>é3§ =rel———->ê3©=5¨-4§

                       |                             ë2NT=s.o             ë3ª=4§-4¨

                       |                       

                       |                                                  é3¨=5¨-4§

                       |2NT=xx ª max.—>3§=rel—->ê3©=5¨-4§

                       |                                                  ë3ª=4§-4¨

                       |

                       |3§/¨=5§/¨332 xx ª

2¨ = 5¨-4ª s.o.   

2© = 5ª-4© s.o.   

2ª = s.o.   

2NT= 6ª-4§/4¨ —->3§=relay—->é3¨=6ª-4§

                                                        ë3©=6ª-4¨

3§-3¨= 4ª-5§/¨  limit

3© = 5ª-5©                                                

3ª=6-3-2-2

 

  SEQUENCE 1§—>1©—>2§—>

 

 

2¨ =0-1  /  4+ ctr 

2© =2ctr

2ª=3ctr 5ª

2NT=3ctr bal.

3§/¨=4ª-5§/¨ 3ctr

3© =5ª-5© 3ctr

3ª =6ª 8-11hcp 3ctr

 

 

  SEQUENCE 1§—>1©—>2¨—>

                                                                                                         é3© =¨

                             é2ª=6+§ 19+–>2NT=rel–>3§=sgl–>3¨=rel–>ê3ª =©

                             ê2NT=5§-4¨ stop ©                                            ë3NT=ª

2© =relay———>ê3§=6§-4¨                                       

                             ê3¨=6§-5¨   

                             ê3©=no stop ª

                             ë3ª=5§-4¨-3ª

2ª =s.o.   

3§ =s.o.   

2NT/3¨=nat.limit

                                                                       06

 

 

 

 

 SEQUENCE 1§—>1©—>2©—>

                                                   épass

                                                   ê3¨ =fix § GF

2NT= lebenshol—->|3§———>ê3© =limit

2ª = s.o.                                    ê3ª =GF        

3§-3© =limit                              ë3NT=slam try

3© = ask

3ª = fix ª GF                               

 

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1©—>2ª—>

 

                                                                         é3© =4©-4ª                          é4§=§

2NT=relay—>é3§ =balanced–>3¨=rel——->ê3ª =4ª-4min->3NT=rel—>ë4¨=¨

                      ê3¨ =3suiter.—>3©=rel—>é      ë3NT=4ª-3-3-3

                      ê3© =5§-4ª-3¨                  ê

                      ê3ª =5§-4ª-3©                  ê3ª =sgl ¨

                      ë3NT=5§-4ª-2-2          ê3NT=sgl ©

                                                            ê4§ =void ¨

                                                            ë4¨ =void ©

3§/¨/©= trial o cue

 

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1©—>2NT—>

 

 

3§ =TSF—->3¨­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—>é3©=5§-4ª

                                 ê3ª =5¨-4ª

                                 ê3NT=4ª-4¨    

                                 ë4§/4¨=4ª-6§/¨

                   

3¨ =TSF—->3©—->é3ª=5ª-4©

                                  ê3NT=bal. x slam

                                  ê4§/¨=5+ª-4+§/¨

                                  ë4©=5ª-5©  

3© =TSF—->é3ª=min. 

                      ëOther= cue   

3ª =4ª-4§

3NT=4ª-3-3-3

4§/¨=6ª-4§/¨

4© = 6ª-4©                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       07

 

 

 

 

 

 

     SUBS. AUCTION 1§—>1ª—>

 

 

1NT=bal.15-17hcp (puo’ 5§-4-2-2)    

2§ =5+§ unbal.(maybe another suit) 15-18hcp

2¨ =GF                       

2© =5+§-4+© 18+hcp                  

2ª =5+§-4+ª 18+hcp

2NT=5+§-4+¨ 18+hcp                

3§ =6+§   18+hcp  

3¨ =6§-4+¨  16-17hcp 

3© =5§-4¨-4© 

3ª =5§-4¨-4ª     

                         

 

 

  SEQUENCE 1§—>1ª—->1NT 

 

2§ =s.o                                     é2ª=sgl ©

2¨ =5§-4¨ lim—>2©=rel.—>ê2NT=2/2

                                                 ë3§=sgl ª

                                           

2© =2suter. MIN lim.–>é2ª=rel.—–>é3§/¨=sgl ©/ª                          é3¨=2/2       

                                      ë3§/¨=s.o.     ë2NT=5¨-4§ lim—>3§=rel.–>ê3©=sgl ©

                                                                                                               ë3ª=sgl ª

  

2ª =2suite. MIN GF+ —->2NT=rel.—–>é3§/¨=sgl ©/ª  

                                                                 ë3©/ª=void      

2NT=4MIN 333 / 4-4 MIN 15+—>é3§=stayman                          

                                                      ê3¨=fix

3§ =3suiter sgl §                          ë3©/ª=cue fix §

3¨ =3suiter sgl ¨   

3© =3suiter sgl ©

3ª =3suiter sgl ª

 

 

 

 

 

  SEQUENCE 1§—>1ª—->2¨   

 

 

2© =0-1  /  4+ ctr                                                                 é3ª =5§

2ª =2 ctr     .                             é3¨ =5min—>|3© =rel.–>ë3NT=5¨

2NT=3 ctr bal.—>3§=relay—->ê3© =4§-4¨-3©

3§ =3 ctr 6 cards                       ê3ª =4§-4¨-3ª

3¨ =3 ctr 6 cards                       ê3NT=4-3-3-3

3©/ª=3 ctr/sgl/ 5/4 min            ë4§/¨/©/ª=sgl in 3suiter

                                                                                  

                                                                  

                                                                   

 

                                                                       08

 

    

                      

 

                                                                   

    SEQUENCE 1§—->1ª—>2§      

 

 

 

2¨/©/ª=values 

2NT=limit                     

3§ =limit                           

3¨ =limit  5-4min 2/2                

3© =splinter                        .

3ª =splinter   

 

 

 

 

 

    SEQUENCE 1§—->1ª—->2©   

 

 

2ª =ask   

2NT=lebenshol——>3§——>épass

3§ =limit                               ê3¨ = values GF §

3¨ =limit  5-4 min 2/2           ê3©/ª=values GF §

3© =fix ©                               ë3NT=quant.       

3ª =splinter         

 

 

 

 

    SEQUENCE 1§—->1ª—->2ª  

 

 

2NT=lebenshol—->3§——->épass   

3§ =limit                              ê3¨ = values GF §

3¨ =limit  5-4 min 2/2          ê3©/ª=values GF § 

3© =ask                                ë3NT =salm try    

3ª =fix ª

 

 

 

 

   SEQUENCE 1§—->1ª—–>2NT   

 

 

3§/¨=s.o.        

3©/ª=values     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       09

 

 

 

                                                            

   SUBS. AUCTION—->1§—->1NT 

 

 

2§ =bal. 15-17hcp

2¨ =GF  o bal. 23+

2© =5+§-4© 

2ª =5+§-4ª

2NT=5+§-4¨  

3§ = 6+§

3¨ =6§-5¨   

3© =6§-5©   

3ª =6§-5ª 

 

 

 

   SEQUENCE 1§—->1NT—->2§                                        SEQUENCE 1§—>1NT—>2¨

 

 

2¨ =5+§-4+¨                                                             ?             2©=2 ctr

2© =5+§-4+©                                                                            2ª=3 ctr unbal.(5+§-4+x)

2ª =5+§-4+ª                                                                            2NT=3ctr bal.

2NT=5§ bal.                                                                                3§=3 ctr 6+§

3§ =6§ no sgl                                                                             3¨=4 ctr 5+§-4Major

3¨ =6+§ sgl ¨                                                                            3©/ª=4 ctr sgl 5§-4¨

3© =6+§ sgl ©                                                                            3NT=4ctr 6§-4¨

3ª =6+§ sgl ª 

 

 

 

                                                                 

   SUBS. AUCTION 1§—->2§

  

 

2¨ =minimum

2© =GF

2ª =5+§-4ª F1R

2NT=5+§-4© F1R

3§ =6+§ no forcing

3¨ =5+§-3+¨ no forcing

3©/ª=splinter

 

 

 

   SEQUENCE 1§—->2§—->2¨   

 

pass

2© =5+§-4© GF

2ª =5+§-4ª GF

2NT=5¨ Bal.GF

3§ =5+¨-4§ GF

3¨ =6+¨ GF ( not solid suit)

3©/ª=6¨-5©/ª

 

 

                                                                       10

 

 

 

 

 

 

   SEQUENCE 1§—->2§—->2© 

 

 

2ª =5+¨ Unbal. GF                                   

2NT=5¨ Bal. GF

3§ =5/6¨ weak  hand (bad suit )                                                         

3¨ =5/6¨ weak hand (good suit)

3© =5+¨-4+© GF   

3ª =5+¨-4+ª GF                                           

            

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            

   SUBS. AUCTION       1§—->2¨  

 

 

2© =sign off   

2ª =relay   

2NT=ask ctr  

3§ =nat. not forc.

 

 

 

   SEQUENCE       1§—–>2¨—->2© 

 

       

2ª/3§/3¨=cue GF 

2NT= solid ©  GF 

3© =limit

 

 

 

   SEQUENCE         1§—–>2¨—->2ª

  

 

2NT= solid ©  GF 

3§ =weak sgl minors—–>é3¨=tsf 3© with  sgl ¨

3¨ =weak sgl ª                ë3©=sign off for sgl §

3© =weak no sgl 

     

 

 

 

   SEQUENCE            1§—–>2¨—->2NT

 

 

3§ =0-1 ctr    

3¨ = 2  ctr 

3© = 3  ctr

3ª = solid ©  (cue)

3NT=solid ©  (ace odd)

4§ = solid ©  (ace even)

         

 

                                                                       11

 

 

                                                    

   SUBS. AUCTION         1§—->2©

 

 

2ª =sign off 

2NT=relay  

3§ =sign off

3¨ =ask ctr 

 

 

   SEQUENCE         1§—–>2©—–>2ª 

 

        

2NT= solid ª  GF                    

3§/¨/©=cue GF 

3ª =limit                         

 

 

 

   SEQUENCE         1§—–>2©——>2NT

   

 

3§ =weak sgl minors —–>3¨=relay—->é3©=sgl §

3¨ =weak sgl ©                                       ë3ª=sgl ¨

3© =weak no sgl        

3ª =GF    

3NT=solid ª  (ace odd)      

4§/¨=solid ª  (ace even)

 

 

 

                                                               

   SUBS. AUCTION          1§—–>2ª

          

 

2NT=relay

3¨/©/ª=nat.GF                   

             

 

 

   SEQUENCE          1§—–>2ª—–>2NT

      

 

3§ =preempt.   

3¨ =solid §  (cue) 

3© =6§-4© 8-11hcp ——>é3ª = fix ©

                                           ê3NT= sign off

                                           ë4§ = fix §

                      

3ª =6§-4ª 8-11hcp ——>é3NT= sign off

                                            ê4§ = fix §

                                            ë4¨/4©= fix ª(cue)

3NT= solid §  (no cue ¨)

                                  

 

 

                                                                       12

 

 

 

 

   SUBS. AUCTION 1§—->2NT

 

3§ =relay                       

3¨ =§ GF

3©/3ª=nat.GF                    

 

 

 

 

   SEQUENCE    1§—–>2NT—–>3§      

 

3¨ =preempt.                      

3© =6¨-4© 8-11hcp——-> é3ª = fix © (cue)

                                            ê3NT= sign off

                                            ê4§ = fix © (no cue ª)

                                            ë4¨ = fix ¨

 

3ª =6¨-4ª  8-11hcp ——>é3NT= sign off

                                            ê4§ = fix ª (cue)

                                            ê4¨ = fix ¨

                                            ë4© = fix ª (no cue §)

3NT= solid ¨   GF 

4§ = solid ¨   (cue)                

 

 

 

                                

 

 

  SUBS. AUCTION   1§—>3§

 

3§ =fix § —->|3¨=relay for  major

3© =nat 4cards maybe bal. also  4ª

3ª =nat 4cards maybe bal.  not 4©

3NT=to play

 

 

 

 

 

  SUBS. AUCTION   1§—>3¨

 

3© =relais o nat.

3ª =nat. 4cards not  4©

3NT=to play

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                LHO OVERCALLS TO OPENING 1§

                                                              

 

 

                                      

 

 

 

    

DOUBLE OVERCALL:     -pass and  D=6-8 p.o bal.

                                           -!! =9+p.o bal. o semibal.

                                           -1¨ =TSF for ©

                                           -1© =TSF for ª

                                           -1ª =TSF for §

                                           -1NT=bal. 6-8 p.o

                                           -2§ =TSF for ¨

                                           -2¨ =6+© limit

                                           -2© =6+ª limit

                                           -2ª =2suiter min.limit

                                           -2NT=preempt. in  minors

                                           -3§ =6+§ limit

                                           -3¨ =6+¨ limit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        14 

 

 

                                                          é1© =bal. 3© no stop  ¨

                                                          ê1ª =nat. maybe bal. no stop ¨

                                                          ê1NT=bal.15-17 p.o

                                                          ê2§ =nat. 1suiter 16-17 p.o

INTERF.1¨:- X =sure4© ————>ê2¨ =GF 

          |                                               ê2© =4© 15-17 p.o

          |                                               ê2ª =5+§-4ª 18+p.o

          |                                               ê2NT=5+§-4© 18+p.o

          |                                               ë3§ =nat. 1suiter 18+ p.o

          |                                          

          |                                               é1ª   =15-17 p.o 3cards

          |                                               ê1NT  =bal. 15-17 p.o 

          |                                               ê2¨   =bal. GF                    

          -1© =4+ª  ————>            ê2©/§ =nat. 15-17 p.o

          |                                               ê2ª   =nat. 4cards    

          |                                               ê2NT  =5+§-4ª 18+ p.o

          |                                               ë3§   =nat. 18+ p.o

          |

          |                                               é1NT=bal. 15-17 p.o

          |                                               ê2§ =nat. 15-17 p.o

          |                                               ê2¨ =GF

          -1ª =5+© ————->            ê2© =3cards 

          |                                               ê2ª =nat. 5+§-4ª    

          |                                               ë2NT=18+p.o  4+©

          – 1NT=nat.6-8p.o

          |

          |                                                                                                    é2© =val.

          |                                               é2¨ =bal,1/2stop¨-o GF ———>ê2ª =val.                                                        

          ê                                              ê 2©=nat                                       ë3§=min.

          -2§ =6-9p.o 4/5§—>              ê2ª =nat

          |                                               ê2NT=bal stop¨

          |                                               ë3§ =fix§

          |

          |                                                                          é2NT=bal.stop¨

          |                                                                          ê3§ =nat.GF

          -2¨=(4+§ GF)(5©-5ª 0-4p.o)->é2©/ª=s.o—>ê3¨ =bal. no stop¨

          |                                                   ê                     ë3©/ª=nat.GF

          |                                                   ê

          |                                                   ê                                 é3§=nat.GF

          |                                                   ê2NT=4+nob.18+po->ê3¨=bal.no stop¨

          |                                                   ê                                 ë3©=5©-5ª

          |                                                   ê

          |                                                   ê3§ =nat.not forc.

          |                                                   ê

          |                                                   ê3¨ =GF bal/ GF §

          |                                                   ê

          |                                                   ê3©/ª=5+§-4©/ª 16-17 p.o

          |

          |                                                     é3§ =5-4-2-2–>|3©/ª=s.o

          -2©=4ª-5/6§ limit                       ê3¨ =5-4-3¨            

          -2ª=4©-5/6§ limit–>|2NT=rel–>ë3© =5-4-3nob.

          |

          -2NT=preempt. in  minor

          ê

          -3§/3¨= nat. limit                                          15

        

      

 

                                                                                            é2¨ =5§-4¨-    

                                                                                            ê2© =bal.no stop ©

                                         é1ª =3ª 15-17p.o–>|2§ =rel–>ê2ª =6§ no sgl

                                         ê1NT=bal 15-17p.o no 3ª           ê2NT=bal. stop ©

                                         ê2§ =nat.16-17p.o no 3ª           ê3§ =6§ sgl ¨

                                         ê2¨ =nat.16-17p.o no 3ª           ë3¨ =6§ sgl ©

                                         ê2© =GF(2suiter.§-¨ or 1suiter ¨) 

INTERF.1©:- X =4+ª—>ê2ª =4ª 15-17p.o

          |                              ê2NT=GF ª             

          |                              ê3§ =GF §

          |                              ê3¨ =6§ -5¨

          |                              ê3© =splinter

          |                              ë3ª =4ª-6§ 15-17p.o

          |              

          |                     é1NT=bal. 15-17p.o

          |                     ê2§ =nat. 16-17p.o                                é2ª=bal. no stop ©

          |                     ê2¨ =nat. 16-18p.o                                ê2NT=bal. stop ©

          -1ª =3-ª—>ê2© =GF(bic.§-x o 1suiter ¨)———–>ê3§=5§/¨-3-3-2

          |                     ê2ª =GF(1or2suiter  longª )                 ë3¨=5-4 minor

          |                     ê2NT=6§-4¨                        

          |                     ê3§ =GF §

          |                     ë3¨ =6§-5¨

          |

          |

          -1NT=nat.6-8p.o

          |             

          |

          |                     é2¨ =minimoum

          |                     ê2© =GF

          |                     ê2ª =5+§-4ª sgl¨ not forc.

          -2§ =TSF—>ê2NT=3+¨ 18+p.o stop ©

          |                     ê3§ =nat. sgl ¨

          |                     ê3¨ =5+§-4¨ 16-17p.o

          |                     ê3© =splinter

          |                     ë3ª =6§-5ª

          |

          |

          -2¨ =4ª-5¨ limit

          |

          -2© =4ª-5§ limit

          |

          -2NT=1suiter minor weak

          |

          -3§/¨=6 cards limit

          |

          -3©/ª=sgl with 5-4 minor GF.

 

 

 

 

 

                                                                       16

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                                       é1NT=bal.15-17p.o

                                       ê2§ =nat.16-17p.o

                                       ê2¨ =nat.16-17p.o

                                       ê2© =4©  15-17p.o

INTERF.1ª:- X =4©—>ê2ª =GF(2suiter §-¨ o 1suiter ¨)

          |                             ê2NT=4© 18+p.o

          |                             ê3§ =GF §

          |                             ê3¨ =6§-5¨

          |                             ê3© =5+§-4© 16-17p.o

          |                             ë3ª =splinter

          |

          |

          -1NT=nat.6-8p.o

          |                                                                      é2© =bal 3©(no stop ª)

          |                                                                      ê2ª =GF ¨        

          |                                     é2¨ =bal.no stop ª->ê2NT=bal.stop ª

          |                                     ê2© =nat.F1G           ê3§ =4/5§-4¨-2-2

          -2§ =1or2suiter.minor->ê2ª =GF                  ë3¨ =5¨-4§-2-2

          |                                     ê2NT=bal.stop ª 

          |                                     ê3§ =nat.16-17p.o

          |                                     ë3¨ =nat.16-18p.o

          |

          |                                   é2© =minimum

          |                                   ê2ª =GF

          |                                   ê2NT=3/4© 18+p.o

          -2¨ =TSF————–>ê3§ =nat. sgl © not forc

          |                                   ê3¨ =6§-5¨

          |                                   ê3© =5+§-4© 15-17p.o

          |                                   ë3ª =splinter

          |

          |

          |

          -2© =2suiter minors 0-8 hcp     

          |

          -2ª =4+§ 10+hcp

          |

          -2NT=1suiter minors weak

          |

          -3§/¨=6 cards limit

          |

          -3©/ª=sgl with 5-4 minors GF

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        OPENING 1¨       

 

                                             

 

     

   DESCRIPTION: – Balanced 18-20hcp

                – 5+¨ unbal.  11-21hcp

                – 4¨ 3suiter sgl §

    

                                    

     

                                  

 

 

              RESPONSES

                                   

     

1©/1ª =nat. F1G                  

1NT   =4+§ 12+hcp 

2§ =- weak ¨ raise (also 3 cards in bal. with §)

       – GF with ¨

       – weak §  

2¨   =TSF © 6-8/12+hcp

2©   =TSF ª 6-8/12+hcp

2ª   =- preempt. §

          – solid§ GF

          – 2suiter minors 8-10hcp

2NT  =- preempt. ¨ 

           – solid ¨   GF

           – 2suiter minors 3-5hcp

3§/3¨=6 cards 7-10hcp  

3©/3ª=sgl 5-4 minors GF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       18

 

 

 

 

 

 

 

 

   SUBS. AUCTION 1¨—->1©   

 

 

 

1ª =nat. 11-17hcp  (also 3cards with 5¨-4§ 11-14hcp)

1NT=bal. 18-20hcp(also 4cards ©)

2§=5+¨ 4§ 11-21hcp |

    = 6+¨ 18+hcp         | F1G

2¨ =6+¨  11-14hcp     

2© =5¨-4©  11-14hcp 

2ª =5+¨-4ª 18+  hcp 

2NT=5+¨-4© 18+  hcp

3§ =5+¨-5§ 15-17hcp

3¨ =6+¨  15-17hcp

3© =5+¨-4© 15-17hcp

3ª =splinter       

3NT=4©-solid¨  (ace odd)

4§ =4©-solid¨ (ace even cue §)

4¨ =4©-solid¨  (ace even)

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEQUENCE 1¨ —->1© —->1ª

 

 

1NT=nat.

2§ =relay ————->é2¨ =5¨-4§-3ª 

2¨ =sign off                ê2© =5¨-4ª-3© mn

2© =nat. limit             ê2ª =5+¨-4ª ———>é2NT=relay ————>é3¨=6¨-4ª

2ª =nat.                      ê2NT=4¨-4ª-4§          ë3§  =ask for stop        ê3©=2cards

2NT=nat. limit           ê3§ =5¨-4ª-4§                                                ë3ª=no stop §

3§ =nat. F1R              ê3¨ =6¨-4ª max

3¨ =limit                   ê3© =5¨-4ª-3© max

3© =GF 5©-app. ¨     ë3ª =6¨-5ª

3NT=sign off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       19

 

 

 

 

 

   SEQUENCE 1¨ —–>1©—–>1NT

 

 

2§ =rel.–>|2¨ =3©(4ª o 5minor)—>2©=relay–>é2ª =4ª->2NT=rel->é3§=4§

                  |                                                            ê2NT=5§                    ë3¨=4¨

                  |                                                            ë3§ =5¨

                  |                   

                  |2© =3© (4minor)——>2ª=relay—>é2NT=4333mn

                  |                                                          ê3§=4§333

                  |                                                          ê3¨=4¨333

                  |                                                          ê3©=4§-4¨mn

                  |                                                          ë3ª=4§-4¨mx

                 

                  |2ª = 4ª ——->2NT=relay——–>é3§=4§mn                                                                                                                                                                  |                 ê                                                       ê3¨=4¨mn

                  ê                                                       ê3©=4§mx

                  |                                                        ë3ª=4¨mx

                  |

                  |2NT= 3ª-2©—–>3§=relay————->é3¨=5§

                  |3§ = 4©-4§—>3¨=rel.–>é3©=3¨       ê3©=5¨

                  |                                          ë3ª=3ª       ê3ª=4§-5¨

                  |3¨ = 4©-4¨—>3©=rel.–>é3ª=3§       ë3NT=4§-4¨

                  |                                          ë3NT=3ª

                  |3© = 4©-4ª-3§

                  |3ª = 4©-4ª-3¨

                  |3NT= 4©-3-3-3

 

2¨ =4© 5minor limit —->2NT= relay for minor

2© =s.o.     

2ª =5© 4minor limit/ 5©-5minor GF—>2NT=relay—>é3§/3¨=4cards

2NT=limit                                                                           ê3©     =5§

3§ =5©-5§ limit                                                                ë3ª     =5¨

3¨ =5©-5¨ limit

3© =4©-4ª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                       20

 

 

 

  SEQUENCE 1¨—->1©—–>2§

 

 

 

2¨ =s.o.————–>|2© =3cards   

                                 |2ª =TSF for 2NT —->é3§ = 5+¨-4§   18+hcp

                                 |                                     ê3¨ = 6+¨-3©   18+hcp

                                 |                                     ë3© = 5¨-4§-3© 18+hcp

                                 |2NT=nat.   16-17hcp

                                 |3§ =5¨-5§  18+  hcp

                                 |3¨ =6+¨    18+  hcp

                                 |3© =5/4-3© 16-17hcp

 

2© =nat.9-11hcp—->|2ª =ask—–>|2NT=nat.—>é3§ =5+¨-4§ 18+hcp

                                  |2NT=nat.                      |                     ê3¨ =6+¨    18+hcp

                                  |3§ =5¨-5§ weak       |                     ê3© =6+¨-3© 18+hcp

                                  |3¨ =6¨ 4§ weak       |                     ê3ª =5¨-5§  18+hcp

                                  |3© =3card weak         |                     ë3NT=5¨-4§ 15-17hcp

                                  |3ª =sgl  17+hcp          |

                                  |3NT=to play             |3§ =nat.—>épass 

                                                                       ê                   ê3¨ =6+¨    18+hcp

                                                                       |                    ê3© =6+©-3© 18+hcp  

2ª =rel–>|2NT=nat.16+hcp                           |                    ê3ª =puo’ ask stop

          |3§ =5¨-5§ 11-15hcp                          ê                   | 3NT=to play

          |3¨ =nat.18+hcp                                   |                    ë4§ =fix

          |3© =3cards 11-15hcp                            |

          |3ª =no stop ª 11-15hcp                      |3¨ =3cards->épass

          |3NT=nat.11-15hcp                               |                     ê3© =6¨-3©  18+hcp

          |4§ =5¨-5§ 18+hcp                             |                     ê3ª =puo’ ask stop

                                                                       |                     ê3NT=to play

                                                                       ê                    ë4§ =fix ¨(cue) 

                                                                       |               

                                                                       |3© =6cards->épass

                                                                                             ê3ª = ask stop

                                                                                             ë3NT=to play

 

2NT=lebenshol—->|3§ =Nat.17-hcp

                               |3¨ =6+¨ 18-19hcp

                               |3© =5¨-4§-3© 17+

                               |3ª =6+¨ 19+ ask  stop

                               |3NT=to play

3§/3¨=nat.limit

3© =GF 5©-raise ¨

3ª =sgl  raise ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       21

 

 

 

 

  SEQUENCE 1¨—–>1©—–>2¨

 

2© =nat.limit

2ª =nat.o values 

2NT=limit

3§ =nat.o values

3¨ =limit

3© =GF 5©-raise ¨

3ª =splinter

 

 

  SEQUENCE 1¨ —–>1© —–>2©

 

                                é2NT=5¨-4©-2-2

                                ê3§ =5¨-4§-3© 

2ª =relay———–>ê3¨ =6¨-4©

                                ê3© =5¨-4©-3§

                                ë3ª =5¨-4©-3ª

 

 2NT=trial o cue ª

 3§/3¨=trial o cue

 3ª/4§=splinter

 

 

   SEQUENCE 1¨ —–>1© —–>2ª

 

2NT=lebenshol ——–>3§ ——>é3¨ =sign off  

3§ =ask                                        ê3© =raise ¨ F.M.

3¨ =raise limit                             ê3ª =limit

3© =nat.GF                                 ë3NT=quant.

3ª =strong raise

3NT=to play

 

 

   SEQUENCE 1¨ —–>1© —–2NT

 

                                                  é3© =5© unbal. tent.slam A odd

                                                  ê3ª =sgl 5+ cards © A even

3§ =TSF———->3¨ ———->ê3NT=bal.tent. slam A even

                                                  ê4§ =sgl 5+ cards © A even

                                                  ê4¨ =sgl 5+ cards © A even

                                                  ë4© =5© bal.tent.slam atout solide no A esterni

3¨ =s.o. (la dichiarazione di 1© era di 2/3 cards)              

3© =4© unbal. A odd

3ª =sgl 4 cards ©  A even

3NT=bal. tent. slam A odd

4§ =sgl 4 cards ©  A even

4¨ =sgl 4 cards ©  A even

4© =s.o. 

 

 

 

 

                                                                       22

 

 

                                                      

   SUBS. AUCTION 1¨ —–>1ª

 

 

1NT=bal. 18-20hcp(anche 4 cardsª)

2§ = 5+¨-4+§ 11-21hcp

      = 6+¨  18+  hcp

2¨ =nat.   11-14hcp

2© =nat.   16+  hcp

2ª =nat.   11-14hcp

2NT=5+¨-4ª 18+  hcp

3§ =5¨-5§  15-17hcp

3¨ =6+¨    15-17hcp

3© =6¨-5©

3ª =5+¨-4ª 15-17hcp

3NT=4ª-¨ solid (ace odd)

4§ =4ª-¨ solid (ace even cue §)

4¨ =4ª-¨ solid (ace even)

 

   SEQUENCE 1¨ —–>1ª —–1NT 

 

2§ =relay–>|2¨ =3ª(4© or 5minor)->2© =rel–>é2ª =4ª–>2NT=rel–>é3§=4§

            |                                                                   ê2NT=5§                     ë3¨=4¨

            |                                                                   ë3§ =5¨

            |

            |

            |2©=4© —–>2ª =relay ———>é2NT=4§ mn

            |                                                    ê3§ =4§ mx

            |                                                    ê3¨ =4¨ mn

            |                                                    ë3© =4¨ mx

            |

            |2ª =3ª(4 minor)—>2NT=relay—>é3§ =4-3-3-3 mn

            |                                                          ê3¨ =4§ mx

            |                                                          ê3© =4¨ mx

            |                                                          ê3ª =4§-4¨ mn

            |                                                          ë3NT=4§-4¨ mx

            |                                

            |2NT=3©-2ª——->3§=relay———–>é3¨=5§

            |                                                             ê3©=5¨

            |3§ =4§-4¨—>3¨=rel.–>é3© =3¨      ê3ª=4§-5¨

            |                                          ë3ª =3©     ë3NT=4§-4¨

            |3¨ =4¨-4ª—>3©=rel.–>é3ª  =3§

            |                                          ë3NT=3©

            |3© =4©-4ª-3§

            |3ª =4©-4ª-3¨

            |3NT=4ª-3-3-3

 

2¨ =TSF —->2© —->é2ª =4ª-5minor limit

                                    ë2NT=5ª-4minor limit    

2© =5ª-4© weak

2ª =sign off

2NT=limit

3§ =5ª-5§ limit

3¨ =5ª-5¨ limit

3© =5ª-5© limit                                                       

                                                                       23   

 

 

 

 

 

 

   SEQUENCE 1¨—->1ª—->2§

 

 

 

2¨ =sign off—->|2ª =3cards

                           |2© =TSF —>|2ª =no stop ©–>é2NT=nat.  18+hcp 

                           |                     |                            ê3§=5¨-4§ no stop ©

                           |                     |                            ê3¨=6¨-3ª 18+hcp

                           |                     |                            ë3©=5¨-4§-4© 18+hcp

                           |                     |

                           |                     |

                           |                     |

                           |                     |                          é3§ =5¨-4§    18+hcp

                           |                     |                          ê3¨ =6¨-3ª    18+hcp

                           |                     |2NT=nat.——->ê3© =5¨-4§-4© 18+hcp

                           |                                                ê3ª =5¨-4§-3ª 18+hcp

                           |                                                ë3NT=to play    

                           |2NT=nat.  16-17hcp

                           |3§ =5¨-5§ 18+  hcp

                           |3¨ =6+¨   18+  hcp

                 

2© =5ª-4© not forc.

2ª =nat.limit–>|2NT=nat.not forc.

                           | 3§=5¨-5§  weak 

                           | 3¨=5+¨-4§ weak no stop ©

                           | 3©=ask (18+hcp)

                           | 3ª=3cards 18+hcp 

                           |3NT=to play

                           | 4§=5¨-§   18+hcp

                           | 4©=splinter 

                           | 4ª=to play

 

2NT=GF ——–>| 3§=5+¨-4+§ weak 

                            | 3¨=6+¨   18+hcp

                            | 3©=5¨-4§ 16+hcp

                            | 3ª=5¨-4§ 3cards ª 11-15hcp

                            |3NT=nat. 11-15hcp

                            | 4§=5¨-5§ 18+hcp

3§/3¨=nat.limit

3© =splinter raise¨

3ª =GF 5ªraise ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                       24  

 

 

 

 

                                                                   

       SEQUENCE 1¨—–>1ª—–>2¨

 

2© =nat. limit 

2ª =nat.o values 

2NT=limit 

3§  =nat.o values 

3¨ =limit 

3© =GF 5© raise ¨

3ª =splinter raise ¨

 

 

 

    SEQUENCE 1¨—->1ª—->2©

 

2ª =nat.limit 

2NT=lebenshol———>|2NT——>é3§ =to play

3§ =ask                                         ê3¨ =s.o.     

3¨ =limit                                      ê3© =limit 

3© =nat. GF                                  ê3ª =raise ¨ F.M.

3ª =GF ª raise ¨                         ë3NT=slam try

3NT=to play

 

 

 

    SEQUENCE 1¨—–>1ª—->2ª

 

                          é3§ =3cards 

                          ê3¨ =6¨-4ª

2NT=relay —–>ê5© =3cards

                          ê3ª =5¨-4ª-2-2 mn

                          ë3NT=5¨-4ª-2-2 mx

3§/3©=trial o cue

 

 

 

    SEQUENCE 1¨—->1ª—->2NT

 

3§ =TSF ———->|3¨ ———->é3© =sgl 5+ cards ª  A even

                                                    ê3ª =5ª unbal. tent. slam A odd

                                                    ê3NT=bal. tent. slam A even

                                                    ê4§/¨=sgl 5+ cards ª A even

                                                    ë4ª= bal. atout solide no A esterni

3¨ =s.o.(1ª psichico)         

3© =sgl 4 cards ª A even

3ª =4ª unbal. A odd

3NT=bal. tent. slam. A odd

4§/¨=sgl 4 cards ª A even

4ª=s.o.

 

 

 

 

                                                                       25

 

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1¨—->1NT

 

 

 

2§ =bal. 18-19hcp/5+¨-4§ 16+hcp

2¨ =nat. 11-15hcp

2© =5+¨-4© 15+hcp

2ª =5+¨-4ª 15+hcp

2NT=6+¨  17+hcp

3§ =5+¨-4§ 11-14hcp

3¨ =6+¨  14-16hcp(solid suit)

3© =6¨-5©

3ª =6¨-5ª

 

 

 

 

 

 

    SEQUENCE 1¨—->1NT—->2§

 

 

2¨ =5+§-4¨

2© =5+§-4©

2ª =5+§-4ª

2NT=5§ bal.  

3§ =6§ no sgl 

3¨ =6+§ sgl ¨

3© =6+§ sgl ©

3ª =6+§ sgl ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       26

 

 

 

 

  SUBS. AUCTION 1¨—->2§ 

 

 

2¨ = nat. weak

2© = 1)bal. 18-20hcp     / 2)    6+¨ 18+ hcp 

2ª = nat. 16+  hcp

2NT= 5+¨-4ª 16+hcp

3§ = nat. 16+  hcp

3¨ = nat. 16+  hcp

3© = 6¨-5©

3ª = 6¨-5ª

3NT= to play

 

 

 

 

 

 

 

  SEQUENCE 1¨—–>2§—->2©

 

 

2ª = TSF—–>2NT——>|3§/¨=5-3-3-2 limit

                                         |3©/ª=5¨+-4©/ª 12+hcp——>écue fix major

                                         |3NT =to play                           ë4¨= fix

                                         |4§  =5+¨-4+§  12+hcp——–>écue fix §

                                                                                            ê4¨ =fix

                                                                                            ë4NT=sign off 

                       

                                        épass

                                        ê3¨ =sign off  

2NT= TSF —->3§ ——>ê3©/ª=6+¨ sgl ©/ª 12+hcp

                                        ê3NT=6+¨ sgl § 11-13hcp

                                        ë4§ =6+¨ sgl § 14+hcp   

 

3§  = 5§-4¨-2-2  6-11hcp

3¨  = 5¨-4§-2-2  6-11hcp 

3©  = 5/4 minors sgl ©  6-11hcp

3ª  = 5/4 minors sgl ª  6-11hcp

3NT= 5/6 ¨ no sgl  11-12hcp 

4§  = 5/6 ¨ no sgl  13+  hcp cue §

4¨  = 5/6 ¨ no sgl  13+  hcp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       27

 

 

  SUBS. AUCTION 1¨—–>2¨

 

2© = sign off 

2ª = relay  

3§ = 5¨-5§ F1G

3¨ = sign off

 

  SEQUENCE 1¨—–>2¨—–>2©

 

2NT= © solid GF 

2ª/3§/¨= cue GF

3© = limit

 

 

  SEQUENCE 1¨—–>2¨—–>2ª  

 

 

2NT= GF © solid 

3§ = weak sgl minor—–>|3¨=tsf 3© with sgl ¨

                                             |3©=sign off sgl §

3¨ = weak sgl ª

3© = weak not sgl  

 

 

  SUBS. AUCTION 1¨—–>2©

 

2ª = sign off  

2NT= relay   

3§ = 5+¨-5+§ F1G

3¨ = sign off  

 

 

  SEQUENCE 1¨—->2©—–>2ª 

 

2NT= GF ª solid 

3§/¨/©= GF cue 

3ª = limit  

 

 

  SEQUENCE 1¨—->2©—–>2NT

3§ = weak sgl minor—->3¨ =relay —->|3© =sgl §

 3¨= weak sgl ©                                       ê3ª =sgl¨   

 3© = weak sgl ©                                                                                                                                                          3ª = GF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3NT= ª solid(ace odd)                                                                                                                                                    

4§/¨= ª solid (ace even)            

  

                                                                       28

 

              

 

 

 

 

 

   SUBS. AUCTION 1¨—->2ª  

 

 

2NT= relay —–>|3§ =preempt.

                           |3¨ =2suiter  minor limit

                           |3©/ª=§ solid (cue)

                           |3NT= § solid

 

 

 

 

 

 

 

   SUBS. AUCTION 1¨—->2NT

 

 

3§ = sign off for 2suiter

3¨ = sign off

3© = relay  

 

 

 

 

 

 

   SEQUENCE 1¨—->2NT—–>3©

 

3ª = preempt. 

3NT= 5¨-5§   

4§ = 6§-5¨

4¨ = 6¨-5§

4© = ¨ solid cue ©

4ª = ¨ solid cue ª

4NT= ¨ solid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       29

 

 

              LHO OVRRCALLS TO OPENING 1¨  

 

 

DOUBLE  =-pass poi !=7-9 hcp

                   – !!            =10+ hcp

                   – 1©/ª      =nat.F1R

        

 

INTERF.1©: – X =4+ª                   é

                     |                                  ê  SUBS. AUCTION 

                     |                                  êsee opening 1§

                     – 1ª=3-ª                   ë

                     |

                     -1NT=nat.

                     |

                     -2§ =nat.forc. o raise weak a ¨

                     |

                     -2¨ =4ª-5¨

                     ê

                     -2© =4©-5§

                     |

                     -2ª =F.M. ¨

                     |

                     -2NT=preempt. minor

                     |

                     -3§/¨=6+cards limit

                     |

                     -3©/ª=sgl 5/4 minor F.M.

 

 

 

 

 

INTETF.1ª: – X =4©

                     |

                     -1NT=nat.

                     |

                     -2§ =nat. forc. o raise weak ¨

                     |

                     -2¨ =TSF

                     |

                     -2© =2suiter minor 0-8 hcp

                     |

                     -2ª =F.M. ¨

                     |

                     -2NT=preempt. minor

                     |

                     -3§/¨=nat. limit

                     |

                    -3©/ª=sgl 5/4 minor F.M.

 

 

 

                                                                       30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

         

                     OPENING 1©

 

 

 

 

   DESCRIPTION:- 5+© unbal..  11-21hcp  

               – 5 © 3-3-2   15-21hcp

               – 4©-4§-4ª    11-15hcp 

 

 

 

 

 

 

 

               RESPONSES 

 

 

1ª = – 4+ª  3-7 / 12+hcp

         – 3/-ª  3-12hcp

1NT=- 4+ª    8-11hcp

2§ = – Nat. GF

         – TSF  after pass

2¨ = – Nat. GF

         – mx raise after pass 

2© = – weak raise  

2ª = – ª solid GF                      ?  

         – raise © limit o bal GF     ?

2NT=- 2suiter minor weak 

         – raise ©  unbal GF

3§ = 6§-4ª  weak 

3¨ = 6¨-4ª  weak 

3© = preempt.   

3ª = good suit ª with raise ©

3NT= bal. 12-14hcp with 4©

4§ = good suit § with raise ©

4ª = good suit ¨ with raise ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       31

                             

 

     SUBS. AUCTION 1©—->1ª

 

 

1NT= -5+©-4§  11-15hcp 

          -5+©     16+  hcp (non 4ª)  

2§ =  -5+©-4ª   11-17hcp

2¨ =  -5+©-4¨   11-15hcp

2© =  -6+©      11-14hcp

2ª =  -5+©-4ª   18+  hcp

2NT= -6©-4/5 minor 15+hcp

3§ =  -5©-5§    14-16hcp 

3¨ =  -5©-5¨    14-16hcp

3© =  -6+©      14-16hcp (good suit)

3ª =  -6©-5ª

                         

 

 

      SEQUENCE 1©—->1ª—->2¨ 

 

2© = sign off

2ª = sign off (weak ª)  

2NT= TSF———>3§——->é3¨ =limit

                                              ê3© =limit

                                              ë3ª =nat.GF (stop §)

 

3§ = ask

3¨ = nat. GF

3© = nat. GF

 

 

 

 

     SEQUENCE 1©—->1ª—->2©

 

2ª = sign off                        épass

2NT= TSF——–>3§——->ê3¨=sign off                

                                             ê3©=limit

3§/¨=nat.o values GF          ë3ª=5ª GF

3© = GF

3ª = 6+ª GF

 

 

    SEQUENCE 1©—->1ª—->2ª               ||    SEQUENCE 1©—->1ª—->2NT

                                                                     ||

2NT=lebenshol–>3§—>épass                    ||   3§=rel—>é3¨=6©-4§  15-17hcp

                                       ê3¨ =sign off         ||                    ê3©=6©-4¨ 15-17hcp

                                       ê3© =sign off         ||                    ê3ª=6©-4§ 18+  hcp

                                       ë3ª =limit            ||                    ê3NT=6©-4¨ 18+  hcp

3§ =Nat.o values GF                                     ||                    ê4§ =6©-5§

3¨ =Nat.o values GF                                     ||                    ë4¨ =6©-5¨          

3© =fix  ©                                                  ||

3ª =fix  ª                                                  ||

              

                                                                       32

 

 

 

     SEQUENCE 1©—->1ª—->2§ 

 

 

2¨=rel–>|2©=5+©-4ª 11-13p.o->|2ª =limit                                  é3© =5-4-3

                |                                      |2NT=rel->|3§=3/4§–>3¨=rel->ê3ª =5-4-4

                |                                      |                 |                                 ë3NT=4-4-4

                |                                      |                 |                           

                |                                      |                 |

                |                                      |                 |3¨=3/4¨–>3©=rel–>é3ª =5-4-3

                |                                      |                 |                                   ë3NT=5-4-4

                |                                      |                 |   

                |                                      |                 |3©=6©-4ª-sgl§->3ª=rel->é3NT=sgl

                |                                      |                 |                                            ë4§=void

                |                                      |                 |

                |                                      |                 |3ª=6©-4ª-sgl¨->4§=rel->|4¨=void

                |                                      |                 |3NT=5©-4ª-2-2

                |                                      |3§/¨=nat.not forc.

                |                                      |3© = limit              

                |                                                                                           é3© =5-4-3

                |2ª=5+©-4ª 14-15p.o->|2NT=rel-> ê3§=3/4§–>3¨=rel->ê3ª =5-4-4

                |                                                        |                                  ë3NT=4-4-4

                |                                                        |                            

                |                                                        |

                |                                                        | 3¨=3/4¨–>3©=rel–>é3ª =5-4-3

                |                                                        |                                    ë3NT=5-4-4

                |                                                        |

                |                                                        |3©=6©-4ª-sgl§->3ª=rel->é3NT=sgl

                |                                                        |                                            ë4§=void

                |                                                        |

                |                                                        |3ª=6©-4ª-sgl¨->4§=rel->|4¨=void

                |                                                        |3NT=5©-4ª-2-2

                |

                |2NT=5©-4ª-2-2  16-17hcp

                |

                |

                |3§ =5©-4ª-3/4§ 16-17hcp—>3¨=rel—->é3©=5-4-3

                |                                                                    ë3ª=5-4-4

                |

                |3¨ =5©-4ª-3/4¨ 16-17hcp—>3©=rel—->é3ª =5-4-3

                |                                                                    ë3NT=5-4-4

                |

                |3© =6©-4ª-sgl§ 16-17hcp—>3ª=rel—->é3NT=sgl

                |                                                                   ë4§=void

                |

                |3ª =6©-4ª-sgl¨ 16-17hcp—>4§=rel—->|4¨=void

               

2© =sign off

2ª =sign off weak ª

2NT=nat.limit

3§/¨=nat. limit

 

 

                                                                       33

 

 

 

 

   SEQUENCE 1©—->1ª—–>1NT

 

 

2§ =rel–>|2¨=TSF(19+)–>2©–>|2ª =3ª–>2NT=rel–>|3§ =4/5§–>3¨=rel

      8+hcp |                                    |                                    |3¨ =4/5¨–>3©=rel

                 |                                    |                                    |3© =6© no sgl

                 |                                    |                                    |3ª =5©-3ª-3§

                 |                                    |                                    |3NT=5©-3ª-3¨

                 |                                    |   

                 |                                    |2NT=1suiter–>3§=rel–>|3© =sgl §

                 |                                    |                                        |3ª =sgl ¨

                 |                                    |             |———————|3NT=sgl ©

                 |                                    |             |3¨=no sgl–>3©=rel.–>é3ª =6©

                 |                                    |                                                    ë3NT=5©

                 |                                    |

                 |                                    |                                      é3© =5©-4§-4¨

                 |                                    |3§ =4§—>3¨=rel.—->ê3ª =5©-4§-3¨

                 |                                    |                                      ë3NT=5©-4§-2-2

                 |                                    |

                 |                                    |3¨ =4¨—>3©=relay—>é3ª =5©-4¨-3§

                 |                                    |                                       ë3NT=5©-4¨-2-2

                 |                                    |

                 |                                    |3©=6+© solid ask ctr

                 |                                    |3ª =5©-5§

                 |                                    |3NT=5©-5¨

                 |

                 |2©=5©-4§ 11-15hcp–>é2ª =nat.GF

                 |                                      ê2NT=nat.limit

                 |                                      ë3§ =nat.limit

                 |

                 |2ª=3ª 16-18hcp–>2NT=rel–>|3§ =5©-4/5§–>3¨=rel—>é3©=4§

                 |                                                  |                                           ë3ª=5§

                 |                                                  |

                 |                                                  |3¨ =5©-4/5¨–>3©=rel—>é3ª =4¨

                 |                                                  |                                           ë3NT=5§

                 |                                                  |3© =6© no sgl

                 |                                                  |3ª =5©-3ª-3§

                 |                                                  |3NT=5©-3ª-3¨

                 |

                 |2NT=1suiter.16-18hcp–>3§=rel–>|3¨=no sgl–>3©=rel–>é3ª =6©

                 |                                                                                             ë3NT=5©

                 |                                                              é3© =5©-4§-4¨

                 |3§ =5©-4§ 16-18p.o —–>3¨=rel.—->ê3ª =5©-4§-3¨

                 |                                                              ë3NT=5©-4§-2-2

                 |

                 |3¨ =5©-4¨ 16-18hcp—–>3©=rel.—->é3ª =5©-4¨-3§

                 |                                                              ë3NT=5©-4¨-2-2

                 |3© =© solid 16-18hcp

                 |3ª =5©-5§    16-18hcp

                 |3NT=5©-5¨    16-18hcp

                                                                        34

 

 

 

 

 

 

 

     SEQUENCE 1©—->1ª—->1NT

 

 

                                                                     

                                                                                                                 é3©=1/3

2¨=7-hcpsgl ©(4/5ª)—>|2© =6+© 15-17hcpé3§ =4ª-5§–>3¨=rel.–>ë3ª=0/4

                                         |2ª =3ª 17-hcp     ê3¨ =4ª-5¨–>3©=rel.–>é3ª=1/3

                                         |2NT=18+hcp—–> ê3© =5ª-4§-3¨               ë3NT=0/4

                                                                        ê3ª =5ª-4§-3¨

                                                                        ë3NT=5ª-4§-4¨

 

2© =7-hcp 2cards (maybe 3cards raise  with 4/5ª  balanced hand)

2ª =7-hcp 6+cards

2NT=7-hcp 5/4+ minor

3§/¨=7-hcp 6+cards

3©=7-hcp 3© unbal.–>4/5ª e 1sgl

 

 

 

 

 

 

      SUBS. AUCTION 1©—->1NT 

 

 

2§ = relay     

2¨ = nat.  11-14hcp

2© = nat.  11-13hcp

2ª = nat.  11-13hcp 

2NT= 6©-4/5 minor 15+hcp

3§ = 5©-5§ 14-16hcp

3¨ = 5©-5¨ 14-16hcp

3ª = nat.  14-15hcp

3NT= to play

4§/¨= cue raise ª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       35

 

 

 

       SEQUENCE 1©—>1NT—–>2§

                 

2¨ =-10-11hcp—->|2© =5+©-4§ 11-14hcp                  é3¨ =4¨

        -4ª-5¨ 8-9     |2ª =rel–>|2NT=bal—->3§=rel—>ê3© =5ª-3©-3-2

                               |                 |                                     ê3ª =5ª-2©-3-2

                               |                 |                                     ë3NT=4ª-3-3-3

                               |                 |                                  

                               |                 |                

                               |                 |3§ =5ª-4minor–>3© =rel–>é3ª =4§

                               |                 |3¨ =4ª-5¨ 8-9hcp                  ë3NT=4¨

                               |                 |3© =6ª-3©   

                               |                 |3ª =5ª-4§-3©

                               |                 |3NT=5ª-4¨-3©

                               |

                               |2NT=bal with 3ª

                               |3§ =5©-5§  17+hcp

                               |3¨ =5©-5¨  17+hcp

                               |3© =6+©    18+hcp(non 3ª)

                               |3ª =5+©-4ª 18+hcp

                               |3NT=bal with 2ª

 

2© = s.o.   

2ª = s.o.    

2NT= 10-11hcp (4¨)

3§ = 4ª-4/5§       

3¨ = 5ª-5¨ 10-11hcp

3© = nat limit

3ª = 6ª  limit

 

 

 

    SEQUENCE 1©—->1NT—->2NT

 

3§ = relay—->|3¨ =6©-4§ 15-17hcp 

                        |3© =6©-4¨ 15-17hcp

                        |3ª =6©-4§ 18+  hcp

                        |3NT=6©-4¨ 18+  hcp

                        |4§ =6©-5§

                        |4¨ =6©-5¨      

 

      

SUBS. AUCTION 1©—->2§ (GF)

 

2¨ =nat.            

2© =nat. 6+©

2ª =nat.             

2NT=bal. 15+hcp /5+©-4+§ 15+hcp

3§ =nat.   11-14hcp

3¨=5+©-5¨ 15+  hcp

3© =6+© solid suit

3ª =6+©-5ª

3NT=5©-3-3-2§ 15-17hcp

4§ =5©-5§

                                                                       36

 

 

 

     SEQUENCE 1©—->2§—-2NT

 

                                                                                    é3ª =bal.    15-17hcp

3§ =rel.—>|3¨ =5©-3§-3-2 /5©-4§-2-2–>3©=rel–>ê3NT=5ª-3§-3-2 18+hcp

                   |                                                                 ê4§ =5ª-4§-2-2 18+hcp

                   |                                                       

                   |3© =5©-4§-3¨

                   |3ª =5©-4§-3ª

                   |3NT=5©-3-3-2§ 18+hcp

                   |4§ =5©-5§

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1©—->2§ (TSF)

 

 

2¨ =s.o.    

2© =s.o.    

2ª =rel. F1G (possible raise ¨)

2NT=F1G               

3§ =nat. F1G

3¨ =nat. limit

3© =nat. limit

 

 

 

 

 

   SEQUENCE 1©—->2§—–>2ª

 

 

2NT=bal. max

3§ =nat. max

3¨ =s.o.   

3© =raise © max

3ª =sgl

 

 

 

   SEQUENCE 1©—->2§—–>2NT

 

 

3§ =nat. max

3¨ =s.o.    

3© =raise © max

3ª =sgl

3NT=bal. max

 

 

                                                                       37

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1©—->2¨ (GF) 

 

 

2© =nat.                  

2ª =nat.

2NT=bal. 15+hcp /5©-4¨ 15+hcp

3§ =nat. 16+hcp

3¨ =nat  11-14hcp

3© =nat. 6+© solid suit

3ª =nat. 6©-5ª

3NT=5©-3-3-2¨  15-17hcp

4§ =5©-5§ cue §

4¨ =5©-5¨

 

 

 

    SEQUENCE 1©—->2¨—->2NT

 

 

                                                                                    é3ª =bal.  15-17hcp

3§ =rel.—>|3¨ =5©-3¨-3-2 /5©-4¨-2-2–>3©=rel–>ê3NT=5ª-3§-3-2 18+hcp

                   |                                                                 ê4§ =5ª-4¨-2-2 18+hcp

                   |                                                                 ê4¨ =5ª-4¨-2-2 18+hcp       ?

                   |3© =5©-4¨-3§

                   |3ª =5©-4¨-3ª

                   |3NT=5©-3-3-2¨ 18+hcp

                   |4§ =5©-5¨  cue §

                   |4¨ =5©-5¨

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1©—->2¨ (TSF)

 

 

2© =s.o.     

2ª =relay

2NT=trial o cue ª

3§ =trial o cue §

3¨ =trial o cue ¨

3© =ask for ©

 

 

 

    SEQUENCE 1©—->2¨(TSF)—–>2ª

 

 

2NT=bal. —->3§ =rel.—->é3¨=mx

                                           ë3©=mn

3§ =short §

3¨ =short ¨

3© =short ª

 

 

                                                                       38

 

 

    SUBS. AUCTION 1©—–>2ª 

 

 

2NT=relay—–>|3§ =sgl minor—->é3¨ =sign off for sgl ¨

                         |                                ê3© =sign off for sgl §

                         |3¨ =sgl ª

                         |3© =bal. limit

                         |3ª =GF ª solid

                         |3NT=bal. GF

 

 

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1©—->2NT 

 

 

                            é3¨ =sgl §  

3§ =sign off—–>ê3© =sgl ¨  

                            ë3ª =sgl ª  

 

                            é3© =sgl §  

3¨ =sign off—–>ê3ª =sgl ª o cue

                            ë3NT=ace odd no cue ª

 

                            é3ª =sgl ª o cue

3© =sign off—–>ê3NT=ace odd cue ª

                            ê4§ =sgl § o cue ace even no cue ª

                            ë4¨ =sgl ¨ o cue ace even no cue ª/§

 

                            é3NT=2suiter

3ª =relay——–>ê5§ =cue raise ©     ?

                            ê4¨ =cue raise ©

                            ë4© =raise © no cue §/¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       39

 

 

       

 

                     OPENING 1ª  

 

 

 

 

   DESCRIPTION:-5+ª unbal.. 11-21hcp

               -5ª-3-3-2   15-21hcp

 

 

 

          RESPONSES

 

 

 

1NT= F1R

2§ =-nat. GF

    -TSF after pass

2¨ =-nat. GF

    -TSF after pass

2© = nat. GF

    -buon raise after pass

2ª = weak raise

2NT=-2suiter minor weak

    -raise limit o forte

3§ = 6§-4© weak

3¨ = 6¨-4© weak

3© = good suit © with raise ª

3ª = preempt.

3NT= bal. 12-14hcp with 4ª

4§ = good suit § with raise ª 

4¨ = good suit ¨ with raise ª  

 

 

 

 

      SUBS. AUCTION 1ª—->1NT 

 

 

2§ =relay

2¨ =5+ª-4+¨    11-15hcp

2© =5+ª-4+©    11-15hcp

2ª =6+ª        11-14hcp

2NT=6ª-4/5 minor 15+hcp

3§ =5ª-5§      15-17hcp

3¨ =5ª-5¨      15-17hcp

3© =5ª-5©      15-17hcp

3ª =6ª         15-17hcp

 

 

 

 

 

 

                                                                       40          

 

     SEQUENCE 1ª—->1NT—->2§ 

 

2¨ =rel–>|2ª =5/6ª-4/5§ 11-15p.o—->|2NT=limit

                 |                                              |3§ =sign off

                 |                                              |3¨ =stop o values

                 |                                              |3© =nat. 5©

                 |                                              |3ª =limit

                 |

                 |                                                              

                 |2© =rel->|2ª =3ª  unbal.->2NT=rel->|3§ =nat          

                 |               |                                          |3¨ =nat                  

                 |               |                                          |3© =nat

                 |               |                                          |3ª =5©-4§                 

                 |               |                                          |3NT=5©-4¨  

                 |               |                                          |4§ =6§       

                 |               |                                          |4¨ =6¨

                 |               |                                          |4© =6©       ?

                 |               |                                                                               é3ª =§

                 |               |2NT=bal->|3§ =rel->|3¨=4©-4min-2ª–>3©=rel->ë3NT=¨

                 |               |                                 |

                 |               |                                 |3©=2ª-3©-4-4

                 |               |                                 |                                            é4§=§

                 |               |                                 |3ª=3ª-4-3-3—>3NT=rel->ê4¨=¨

                 |               |                                 |                                            ë4©=©

                 |               |                                 |3NT=1ª-4§-4¨-4©

                 |               |                                 |4§ =3ª-4§-4¨

                 |               |                                 |4¨ =3ª-4¨-4©

                 |               |                                 |4© =3ª-4©-4§

                 |               |

                 |               |3§ =nat

                 |               |3¨ =nat        

                 |               |3© =nat 

                 |               |3ª =5©-4§

                 |               |3NT=5ª-4¨

                 |                                                         é3¨ =no sgl—>3©=rel->é3ª =6ª

                 |2NT=1suiter16-18p.o—>3§ =rel–>ê3© =6+ª sgl §              ë3NT=5ª

                 |                                                         ê3ª =6+ª sgl ¨

                 |3§ =5ª-5§  18+hcp                         ë3NT=6+ª sgl ©

                 |3¨ =5ª-5¨  18+hcp

                 |3© =5ª-5©  18+hcp

                 |3ª =6+ª solid suit richiesta di cue

                 |3NT=5ª-2©-3-3 15-17hcp

 

2© =7-hcp–sglª-4+©–>|2©=3/4 cards non forz.                                 é3©=1/3

                                       |2ª=6+ª 17-hcp é3§ =4©-5§ –>3¨=rel.–>ë3ª=0/4

                                       |2NT=18+hcp—>ê3¨ =4©-5¨ –>3©=rel.–>é3ª=1/3

                                                                   ê3© =5©-4§-3¨                ë3NT=0/4

                                                                   ê3ª =5©-4¨-3§

                                                                   ë3NT=5©-4§-4¨

 

2ª =7-hcp 2cards (maybe 3cards suit with 4/5© in  balanced hand)

2NT=7-hcp 5/4+ minor

3§/¨=7-hcp 6+cards  

3© =7-hcp 5+©-3ª

3ª =7-hcp 3ª  4© e 1sgl                                               41

 

 

 

 

     SEQUENCE 1ª—->1NT—->2¨

 

    

2© =nat. not forc.

2ª =s.o.     

2NT=nat. limit                                       é3¨ =mn——->é3© =5© limit

3§ =rel.(raise ¨ or 10-11hcp 5©)–>ê3© =3©           ë3ª =raise ª limit

3¨ =limit                                               ê3ª =3§

3© =nat. limit                                        ê3NT=2-2

3ª =limit                                               ê4§ =5-5 sgl §

                                                                ë4¨ =5-5 sgl ¨

 

 

 

 

    SEQUENCE 1ª—->1NT—->2©

 

 

2ª =s.o.    

2NT=nat. limit

3§ =raise ©  forc.

3¨ =raise ª  forc.

3© =limit

3ª =limit

 

 

 

 

 

    SEQUENCE 1ª—->1NT—->2ª

 

 

2NT=limit

3§ =raise ª values

3¨ =raise ª values

3© =nat . limit 

3ª =raise ª values ©

 

 

 

 

    SEQUENCE 1ª—->1NT—->2NT

 

 

3§ =relay—–>|3¨  =6ª-4§   15-17hcp

                        |3©  =6ª-4¨   15-17hcp

                        |3ª  =6ª-4§   18+  hcp

                        |3NT=6ª-4¨   18+  hcp

                        |4§  =6ª-5§

                        |4¨  =6ª-5¨

 

 

                                                                       42

 

 

     SUBS. AUCTION 1ª—->2§ (GF)

 

 

2¨ =nat.             

2© =nat.

2ª =nat. 6+ª

2NT=bal. 15+ hcp/5+ª-4+§ 15+hcp

3§ =5+ª-4+§ 11-14hcp

3¨ =5+ª-5¨  15+hcp

3© =5+ª-5©  15+hcp

3ª =6+ª  solid suit

3NT=5ª-3-3-2§ 15-17hcp

4§ =5ª-5§ 14-16hcp

 

 

   

     SEQUENCE 1ª—->2§—->2NT

 

                                                                                       é3ª  =bal.   15-17hcp

3§ =relay—->|3¨ =5ª-3§-3-2/5ª-4§-2-2–>3©=rel–>ê3NT=5ª-3§-3-2 18+hcp

                       |                                                                ë4§  =5ª-4§     18+hcp

                       |3© =5ª-4§-3¨

                       |3ª =5ª-4§-3©

                       |3NT=5ª-3-3-2§ 18+hcp

                       |4§ =5ª-5§ 17+hcp

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1ª—->2§ (TSF)

 

 

2¨ =s.o.    

2© =nat. not forc.

2ª =s.o.    

2NT=relay

3§ =nat.F1G

3¨ =limit

3© =5ª-5©  15-17hcp

3ª =nat. limit

 

 

 

     SEQUENCE 1ª—->2§(TSF)—->2NT

 

 

3§ =nat. max

3¨ =s.o.     

3© =¨ max

3ª =raise ª

3NT=bal. max

 

 

 


                                                                       43

 

 

 

     SUBS. AUCTION 1ª—->2¨(GF)

 

 

2© =nat.              

2ª =nat.

2NT=bal. 15+hcp/5ª-4¨  15+hcp

3§ =nat. 16+hcp

3¨ =5+ª-4+¨  11-14hcp

3© =5+ª-5©   15+  hcp

3ª =6+ª  solid suit

3NT=5ª-3-3-2§ 15-17hcp

4§ =5ª-5¨  14-16hcp (cue §)

4¨ =5ª-5¨  14-16hcp

 

 

 

 

    SEQUENCE 1ª—->2¨—->2NT

 

                                                                                       é3ª =bal.    15-17hcp

3§ =relay—>|3¨ =5ª-3¨-3-2 /5ª-4§-2-2–>3©=rel–>ê3NT=5ª-3¨-3-2 18+hcp

                     |                                                                 ê4§ =5ª-4¨-2-2 18+hcp

                     |3© =5ª-4¨-3§                                        ë4¨ =5ª-4¨-2-2 18+hcp    ?

                     |3ª =5ª-4¨-3©

                     |3NT=5ª-3-3-2¨ 18+hcp

                     |4§ =5ª-5¨ 17+hcp (cue §)

                     |4¨ =5ª-5¨ 17+hcp

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1ª—->2¨ (TSF)

 

 

2© =s.o.   

2ª =s.o.    

2NT=relay

3§ =nat F1G

3¨ =nat F1G

3© =limit  

3ª =limit   

 

 

 

 

    SEQUENCE 1ª—->2¨ (TSF)—->2NT

 

3§ =nat

3¨ =nat

3© =s.o.    

3ª =raise ª max

3NT=bal


                                                                       44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1ª—->2© (TSF) (1ª—>2ª)      

 

 

2ª =s.o.     

2NT=ask for short

3§ =trial o cue

3© =trial o cue

3ª =trial

 

 

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1ª—->2NT

 

 

                         é3¨ =cue

3§ =s.o.——–>ê3© =cue

                         ë3ª =limit

 

                         é3© =cue

3¨ =s.o.——–>ê3ª =limit

                         ê3NT=ace odd no cue ©

                         ë4§ =ace even no cue ©

 

                          é3ª =limit

3© =relay ——>ê3NT=2suiter

                          ë4§ =cue

                

                         é3NT=ace odd

3ª =s.o.——–>ê4§ =ace even cue §

                         ë4¨ =ace even cue ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       45

 

 

 

 

 

 

       

                      OPENING 1NT    

 

 

 

 

 

   DESCRIPTION:-balanced 12-14hcp -| 5 cards major        

                                                              -| 5 minor- 4 major

                                                              -| 5-4 minor

                              

 

 

 

 

 

         RESPONSES 

 

 

2§ = relay (maybe  weak)

2¨ = TSF 

2© = TSF

2ª = TSF

2NT= TSF

3§ = 5§-4/1 majors    GF

3¨ = 5¨-4/1 majors    GF

3© = 5/4 minor sgl © GF

3ª = 5/4 minor sgl ª GF

4§ = § solid GF

4¨ = ¨ solid GF

4© = to play

4ª = to play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       46

 

 

 

 

 

 

      SUBS. AUCTION 1NT—->2§

 

 

2¨ =no majors         

2© =4/5©  maybe 4ª

2ª =4/5ª

 

 

 

 

 

 

 

     SEQUENCE 1NT—->2§—->2¨

 

 

2© =to play 2© o 2ª                                                 

2ª =relay——>|2NT=mn—>|3§ =rel–>|3¨ =5minor–>3© =rel–>é3ª =5§

                         |                                      |3© =4§-4¨-3©                 ë3NT=5¨

                         |                                      |3ª =4§-4¨-3ª

                         |                                      |3NT=4minor-3-3-3

                         |

                         |3§ =5minor o 4§-3-3-3—>|3¨ =rel—>é3© =5§

                         |                                                                ê3ª =5¨

                         |                                                                ë3NT=4§-3-3-3

                         |

                         |3¨ =5/4minor—>|3© =rel–>é3ª =5§-4¨

                         |                                               ë3NT=5¨-4§

                         |

                         |3© =4§-4¨-3© max

                         |3ª =4§-4¨-3ª max

                         |3NT=4¨-3-3-3

                                                                    é3¨ =5© sgl §

2NT=5/4 majors sgl minors GF–>3§ =rel–>ê3© =5© sgl ¨

                                                                    ê3ª =5ª sgl §                                                                                                                                                                                         

3§ =nat. GF                                                ë3NT=5ª sgl ¨

3¨ =nat. GF

3© =5©-4ª-2-2 GF

3ª =5ª-4©-2-2 GF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       47

 

 

 

 

     SEQUENCE 1NT—->2§—->2©

 

 

2ª =relay—>|2NT=mn–>3§ =rel–>|3¨ =4/5 minor–>3© =rel–>é3ª = §

                     |                                    |                                              ë3NT= ¨

                     |                                    |3© =5©-3-3-2

                     |                                    |3ª =4©-4ª

                     |                                    |3NT=4ª-3-3-3

                     |

                     |3§ =4/5§ —->3¨ =rel—>é3© =4§

                     |                                          ë3ª =5§

                     ê

                     |

                     |3¨ =4/5¨ —->3© =rel—>é3ª =4¨

                     |                                          ë3NT=5¨

                     |

                     |3© =5©-3-3-2

                     |3ª =4©-4ª

                     |3NT=4©-3-3-3

   

2NT=5+ª-3-3-2 /5ª-4minor GF

3§ =nat. GF

3¨ =nat. GF

3© =fix © GF

3ª =splinter

4§ =splinter

4¨ =splinter

 

 

 

 

      SEQUENCE 1NT—->2§—->2ª

 

 

2NT=limit

3§ =relay—->|3¨ =4minor—>3©=rel—->é3ª =4§

                       |                                             ë3NT=4¨

                       |3© =4ª-3-3-3 

                       |3ª =5ª-3-3-2

                       |3NT=4ª-5§-2-2

 

3¨ =nat. GF

3© =nat. GF

3ª =fix ª GF 

4§ =splinter

4¨ =splinter

 

 

 

                                                                       48

 

 

 

 

 

 

 

 

     SUBS. AUCTION 1NT—->2¨

 

 

                                 

                                                                                                   é3© =5§-4©-3ª

2©–>|2ª=TSF–>2NT–>|3§ =4/5§-4major sgl¨–>3¨ =rel–>ê3ª =5§-4ª-3©

          |                             |                                                          ë3NT=4§-4©-4ª

          |                             |

          |                             |  

          |                             |3¨ =5¨-4/3majors —>3© =rel—>é3ª =5¨-4©-3ª

          |                             |                                                     ë3NT=5¨-4ª-3©

          |                             |

          |                             |3© =3suiter sgl§

          |                             |3ª =3suiter sgl¨

          |                             |3NT=3suiter sgl©

          |                             |4§ =6©-4§

          |                             |4¨ =6©-4¨

          |                             |4© =6©-4ª

          |                                                                                                             é3ª =sgl§

          |                                                                              é3¨=¨?->3©=rel->ê3NT=sglª

          |2NT=5©-4min3/1–5©-5min GF->|3§=rel——–>ê3©=5©-4§-3¨      ë4§ =5-5

          |3§ =4©-5§ limit                          |3¨=no stop¨  ê3ª=5©-4§-3ª

          |3¨ =4©-5¨ limit                          |3©=fix©      ë3NT=5©-5§

          |3© =Fix © GF                               |3ª=no stopª

          |3ª =5©-5ª GF                             |3NT=no stop§

          |3NT=5©3-3-2(anche 5©-4minor 2-2)

          |4§ =5©-5§ GF

          |4¨ =5©-5¨ GF

                                                                                     é3§ =val–>3©=s.o.

2ª =raise 4/5 mx——–>|2NT=TSF © —————–>ê3¨ =val–>3©=s.o.

                                        |3§ =4/5§-4major sgl¨        ë3© =nat.

                                        |3¨ =5¨-4/3majors         

                                        |3© =3suiter sgl §

                                        |3ª =3suiter sgl ©

                                        |3NT=3suiter sgl ª

                                        |4§ =6©-4§

                                        |4¨ =6©-4¨

                                        |4© =6©-4ª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       49

 

      SUBS. AUCTION 1NT—->2©

 

                                                                                                                   é3ª =sgl§

2ª—>|2NT=5ª-4min3-1-5ª-5min GF->|3§ =rel—>é3¨ =¨–>3©=rel->ê3NT=sglª

      |                                                          |3¨ =n.s¨   ê3© =5ª-4§-3©     ë4§ =5-5

      |                                                          |3© =n.s©   ê3ª =5ª-4§-3¨

      |                                                          |3ª =fix    ë3NT=5ª-5min

      |                                                          |3NT=n.s§

      |

      |

      |3§ =4ª-5§ limit

      |3¨ =4ª-5¨ limit

      |3© =4ª-5© limit

      |3ª =Fix ª GF

      |3NT=5ª-3-3-2( 5ª-4minor 2-2)

      |4§ =5ª-5§  

      |4¨ =5ª-5¨

      |4© =6©-4ª

 

 

     SUBS. AUCTION 1NT—->2ª

 

2NT=buon raise § —->|3§ =sign off

                                            |3¨ =2suiter minor limit

                                            |3© =4§-5© limit(possible sgl ª)      

                                            |3ª =4§-5ª limit(possible sgl ©)

                                            |3NT=to play

                                            |4§ =fix § forcing

 

3§ =no raise § —>|pass

                                      |3¨ =2suiter minor limit

                                      |3© =4§-5© limit(sgl ª)

                                      |3ª =4§-5ª limit(sgl ©)

                                      |3NT=to play

                                      |4§ =fix § forcing 

 

 

     SUBS. AUCTION 1NT—->2NT

 

3§ =good  raise ¨——–>|3¨ =sign off

                                         |3© =4¨-5©(sgl ª)

                                         |3ª =4¨-5ª(sgl ©)

                                         |3NT=to play

                                         |4§ =2suiter minor GF

                                         |4¨ =fix ¨ forcing

 

3¨ =no raise ¨————>|pass

                                         |3© =4¨-5©(sgl ª)

                                         |3ª =4¨-5ª(sgl ©)

                                         |3NT=to play

                                         |4§ =2suiter minor GF

                                         |4¨ =fix ¨ forcing              

                                                                       50

 

 

 

 

 

 

 

     SUBS. AUCTION      1NT—->3§

 

 

 

3¨ =relay—->|3 ©=5§-4©-3¨

                       |3ª =5§-4ª-3¨

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1NT—->3¨

 

 

3© =relay—->|3ª =5¨-4©-3§

                       |3NT=5¨-4ª-3§

 

 

 

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1NT—->3© 

 

3ª =5ª max (slam try)

3NT=to play

4§/¨=fix

4© =to play 5§ or 5¨

4ª =to play

 

 

 

 

    SUBS. AUCTION 1NT—->3ª

 

3NT=to play

4§/¨=fix

4© =to play

4ª =fix © max (tent. slam)

4NT=to play  5§ or 5¨

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       51

 

 

 

 

                         OPENING 2§ 

 

 

 

DESCRIPTION:- 1suiter 8-14 hcp

                            – 2suiter  11-14 hcp

 

 

 

 

                         RESPONSES

 

2¨=relay    

2©/ª=nat. F1G 

2NT=nat. limit

3§=raise nat. not forc.

3¨=nat.not forc.         

3©=2suite. major 5-5 limit

3ª=splinter

3NT=splinter ©

 

 

 

 

       SUBS. AUCTION 2§—>2¨ 

 

                                                                                                     é3©=sgl ¨

                                                é3§=min.(8-11 hcp)–>3¨=rel.–>ê3ª=sgl major

                                                ê3¨=4cards(8-11 hcp)                   ë3NT=6-4

2©/ª=3/4cards—>2NT=rel.–>ê3©=sgl¨                   

 (3cards with 5§-4¨(8-11)        ê3ª=sgl in other major

                                                 ë3NT=6-4

                             

2NT=1suitermax —>3§=rel.—>é3¨/©/ª=sgl

                                                    ë3NT=no sgl

 

3§=1suitermin.          

 

3¨=5§-4¨ —>3©=rel.—>é3ª=sgl ©

                                           ë3NT=sgl ª   

3©/ª=sgl 6§-4¨

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       52

 

 

 

 

 

 

        SUBS. AUCTION 2§—>2©

 

 

 

                                                                                     é3©=sgl ¨

                                         é3§=1suiter—->3¨=rel.–>ê3ª=sgl ª

2ª=3© —->2NT=rel.—->ê3¨=5§-4¨                         ë3NT=no sgl

                                         ê3©=5§-4ª

                                         ê3ª=6§-4¨

                                         ë3NT=6§-4ª

              

2NT=no 3© —->3§=s.o.    —->other nat. forc

3§=1suiter no 3 ©

3¨=5§-4© sgl ¨

3©=5§-4© sgl ª

3ª=5§-4©-4 ª

3NT=5§-4©-4¨

4§=6§-4©

 

 

 

 

 

 

 

         SUBS. AUCTION  2§—>2ª 

 

 

                                            

2NT=no 3ª ( seeb 2§–>2©–>2NT                

3§=1suiter no 3©                                              

3¨=5§-4¨-3ª                               

3©=5§-4©-3ª

3ª=6§-3ª                                                        

3NT=6§-3ª  

4§=6§-4ª                                  

4¨=5§-4¨-4ª

4©=5§-4©-4ª                           

                     

 

                                    

                             

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       53

 

 

 

 

 

 

                         OPENING 2¨

 

 

 

DESCRIPTION:- Balanced 21-22 hcp

                          – 1suiter major 5-10 hcp

 

 

 

 

 

                        RESPONSES

 

 

-2© =relay for  pass with 1suiter ©

-2ª =relay for  pass with 1suiter ª  normaly 4+©

-2NT=relay interrogativo

-3§ =5-4 major 5-11 hcp

-3¨ =4-4 major 5-7/11-12 hcp

-3© =4-4 major 8-10 hcp

-3ª =5ª-4© 12-14 hcp

-3NT=5©-4ª 12-14 hcp

 

 

 

 

 

   

   SEQUENCE 2¨—->2©

                                                                                                     é3©=sgl §

                                                     é3§ =sgl minor—>3¨=rel.–>ë3ª=sgl ¨

2ª=1suiterª —->|2NT=rel.—–>ê3¨ =sgl ©          

                             |                       ê3© =max not sgl

                             |                       ë3ª =min.not sgl

                             |

                             |

                             |3§/¨/©=values

 

2NT=bal. 21-22 —>|                                épass

                               |                                ê3© =4ª

                               |3§ =tsf—->3¨ —->ê3ª =cue  slam try ¨ 

                               |                                ê3NT= slam try ¨

                               |                                ê4§ =nat.

                               |                                ë4¨ =fix ¨

                               |

                               |3¨ =3suiter  sgl ©

                               |3© =tsf

                               |3ª =slam try §

                  

 

 

 

                                                                       54

 

    SEQUENCE 2¨ —->2©

 

 

 

2NT=bal. 21-22 —>|                                         épass                    

                               |                                         ê3© =5¨-4©

                               |3§ =tsf—->é3¨=no 4©–>ê3ª =5§-4©

                               |                   ë3©=4©         ê3NT=4¨-4©

                               |                                         ê4§ =nat.

                               |                                         ë4¨ =fix ¨

                               |

                               |3¨ =tsf

                               |3© =3suiter sgl ª

                               |3ª =4§-4©

                               |3NT=4© bal. p.c.

 

 

3§ =sott.© sgl. minor—->é3¨ =s.o. for sgl ¨

                                           ë3© =s.o. for sgl §

 

3¨ =sott.© sgl. ª

3© =sott.© min. no sgl.

3ª =sott.© max. no sgl.

 

 

 

 

    SEQUENCE 2¨ —->2NT

 

 

3§ =1suiter min. / bal. 21-22 not 5 majors

3¨ =1suiter © max

3© =1suiter ª max

3ª =21-22 5ª-3-3-2

3NT=21-22 5©-3-3-2

 

 

 

    SEQUENCE 2¨ —->3§

 

 

                                                                  é3NT=5©-4ª

3¨ =rel.—->é3© =5-8 hcp—>3ª =rel.—>êcue=max with 5ª

                    ê                                             ë4ª =min with 5ª

                    ê

                    ê

                    ë3ª =9-11—->é3NT=s.o.

                                            ë4§ =rel.—->é4¨ =5©

                                                                  ë4© =5ª

 

 

 

                                                                       55

 

                                                                      

 

 

                      OPENING 2©

 

 DESCRIPTION:8-12 hcp 6/7 cards maybe  4 in another suit

 

 

                      RESPONSES

 

2ª =relay

2NT=5+ª F1R

3§/¨=nat. F1R           

 

            

            SUBS. AUCTION 2©—->2ª

 

                                             é3¨=4¨

2NT=6©-4x —->3§=rel.—>ê3©=4©

                                             ë3ª=4ª

                                                 é3¨=ask 3© with sgl§ –>cue o turbo sgl¨

3§ =1suiter with sgl minor—>ë3©=s.o. with sgl§

3¨ =1suiter with sgl ª

3© =1suiter min. not  sgl

3ª =TSF for 3NT=1suiter max  not sgl  and solid suit

 

 

 

 

 

 

 

                      OPENING 2ª

 

 

DESCRIPTION:8-12 hcp 6/7 cards maybe  4 in another suit

 

 

                      RESPONSES

 

2NT=relay

3§/¨/©=nat.F1R  

 

      

           SUBS. AUCTION 2ª—–>2NT  

 

                                           é3© = 4§

3§=6ª-4x —>3¨=rel.—->ê3ª = 4¨

                                           ë3NT=4©

                                             é3©=ask 3ª with sgl§ –>cue or turbo sgl¨

3¨ =1suiter sgl minor ——>ë3ª=s.o. sgl¨

3© =1suiter sgl ©     

3ª =1suiter min. not  sgl

3NT=1suiter max. not  sgl with solid suit

 

 

 

                                                                       56

 

                                                                     

 

                      OPENING 2NT

 

 

DESCRIPTION:a) 5-10 hcp 6°minor-5©

                          b) 20-22 hcp 3suiter sgl minor

                          c) 15-17 hcp 5©-5ª-3  

 

 

                        RESPONSES  

 

3§ =p.c.   

3¨ =relais                     

3© =2suiter minor 5+/5+ GF

3ª/NT=fix © with or without cueª(turbo)

4§/¨ =cue fix © (turbo)

 

 

    SUBS. AUCTION  2NT—->3§   

 

                            

3¨ =6©-5¨ —>3©=to play                                         

                 

3© =5©-5ª —>é3ª=fix forc.  

                          ë3NT=relais ——–>4§/¨=3 cards

 

3ª =3suiter sgl §

 

3NT=3suiter sgl ¨  

 

 

 

    SUBS. AUCTION 2NT—->3¨   

 

3© =6minor-5© —->3ª =relais—>é3NT=§ 

                                                         ë4§ =¨

3ª =3suiter sgl §

 

3NT=3suiter sgl ¨

 

4§/¨=3cards 15-17hcp 

 

     SUBS.AUCTION 2NT—->3©

 

3ª =3suiter sgl §

 

3NT=3suiter sgl ¨

 

4§/¨=6§/¨-5©

 

4© =5©-5ª-3§

 

4ª =5©-5ª-3¨

                                     

 

                                                                       57

 

 

                                 LHO  NATURAL  OVERCALL TO OPENING 1NT 

 

                            é X=T.O.                 é3§=2suiter major 5/4 sgl§–>3¨=ask for 4MAJ

1NT–>2§(nat)–>ê2¨/©=TSF            ê3¨=2suiter major 5/5 0-7hcp // slam try

                            ê2ª=TSF–>2NT–>ê3©=2suiter 5/5 ©/¨  

                            ê                              ê3ª=2suiter 5/5 ª/¨  

                            ê                              ë3NT=

                            ê                                    é3¨=nat. not forc.

                            ê2NT=TSF—->3§—–>ê3©=5¨-4ª-3© GF

                            ê                                    ê3ª=5¨-4©-3ª GF

                            ê                                    ë3NT=5¨-4©-4ª

                            ê3§/¨/©=TSF 1suiter F.M.

                            ë3ª=

 

 

 

                            é X=T.O.                     épass

1NT–>2¨(nat)–>ê2©/ª=nat. not forc.   ê3¨=2suiter major 5/5 0-7hcp // slam try

                            ê2NT=TSF—>3§—->ê3©=5§-4ª-3©

                            ê                                  ê3ª=5§-4©-3ª

                            ê                                  ë3NT=5§-4©-4ª

                            ê

                            ê3§=2suiter major 5/4 sgl ¨

                            ê3¨/©=TSF GF

                            ê3ª=1suiter § GF not stop ¨ or slam try

                          

 

 

                             é X=T.O.                        épass

1NT–>2© (nat)–>ê2ª=nat. not forc.          ê3¨=nat. not forc.

                             ê2NT=TSF—–>3§—–>ê3©=2suiter 5ª-4+§ sgl©

                             ê3§ =nat F1R                 ê3ª=2suiter 5ª-4+¨ sgl©

                             ê3¨ =nat F1R                 ë

                             ê3© =TSF limit +

                             ê3ª =2suiter minors

                           

 

 

 

                                                                     épass

                             é X=T.O.                         ê3¨ =nat. not forc.

1NT–>2ª (nat)–>ê2NT=TSF—–>3§—–>ê3© =nat. not forc.

                             ê3§ =nat F1R                  ê3ª =5©-4+§ sglª

                             ê3¨ =nat F1R                  ë3NT=5©-4+¨ sgl ª

                             ê3© =2suiter  minors

                             ê3ª =1suiter © GF

                            

 

 

 

 

 

 

                                                                       58